Selskabet til Bevaring af Industrimiljøer

Vedtægter for Selskabet til bevaring af industrimiljøer

Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 16. maj 1979 (revideret 2012)

§1 Selskabets navn er Selskabet til bevaring af industrimiljøer

§2 Selskabets formål er at skabe interesse for dokumentationen og udforskningen af industrialismens historie generelt, og for bevaringen af industrialismens bygninger, anlæg, boliger og kulturmiljøer i særdeleshed. Det skal fx ske ved afholdelse af foredrag, møder og ekskursioner, udgivelse af skrifter og anden form for formidling samt ved aktiv støtte i form af tilkendegivelser eller andre form for aktiviteter.

§3 Selskabet til bevaring af industrimiljøers formand repræsenterer Danmark i The International Committee for the Conservations of the Industrial Heritage (TICCIH)

§4 Generalforsamlingen er selskabets højeste myndighed. Den indkaldes med 14 dages skriftligt varsel. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i marts eller april måned med følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Formandens beretning
  3. Fremlæggelse af regnskab og budget
  4. Behandling af indkomne forslag
  5. Valg af bestyrelsen, herunder:
    Formand
To ordinære bestyrelsesmedlemmer
To suppleanter
To revisorer
En revisorsuppleant
  6. Fastsættelse af kontingent
  7. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest én uge før generalforsamlingen. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen finder det fornødent, og skal indkaldes når to bestyrelsesmedlemmer eller hvis 1/3 af medlemmerne ønsker det. Indkaldelse med dagsorden skal ske med mindst to ugers varsel og senest fire uger efter, at der er indgået ønske om det.

§4 Selskabet ledes af en formand og en bestyrelse på mindst fire medlemmer. Valgperioden er to år og den ene halvdel af bestyrelsen vælges på et års ordinære generalforsamling, den anden halvdel af bestyrelsen på det efterfølgende års generalforsamling. Bestyrelsen konstituerer sig selv efter generalforsamlingen med en formand, en næstformand, en kasserer samt en sekretær.

§5 Selskabets regnskabsår er kalenderåret.

§6 Forslag til ændringer i selskabets vedtægter skal fremgå af dagsordenen for den generalforsamling, hvor de skal behandles. Vedtagelse af sådanne forslag kræver, at 2/3 af de fremmødte stemmer for.

§7 Forslag om opløsning af selskabet skal behandles på to til dette formål indkaldte generalforsamlinger, der skal afholdes med 14 dages mellemrum. Den ene generalforsamling skal være ordinær. Vedtagelsen kræver 2/3 af de fremmødte medlemmers stemmer.

§8 I tilfælde af selskabets oplæsning skal dets arkiv overgå til Statens Arkiver, og dets midler og andre aktiver skal stilles til rådighed for formål der er i overensstemmelse med selskabets formål.