Forfattervejledning


For artikler til Fabrik&Bolig gælder følgende overordnede retningslinjer:

Alle artiklerne er original tekst, der ikke er udkommet tidligere.

Alle artiklerne leveres elektronisk i word format.

Der afvendes noter i form af slutnoter i øvrigt jf. nedenstående eksempler.

Alle artikler følges af litteraturliste jf. nedenstående eksempler.

Alle referencer forsynes med Digital Object Identifier, DOI af hensyn til krydsreferencer i biblioteksdatabaser.

Artiklerne har en længde på maks. 20 normalsider á 2400 anslag. Større omfang skal aftales med redaktionen.

Artiklerne skrives på dansk, svensk, norsk bokmål eller nynorsk.

Artikler følges af fyldigt engelsk resumé, i forhold til en 20 siders artikel ca. 4 siders normaltekst.

Retskrivning jf. de respektive sprog dansk, svensk, norsk og engelske retskrivningsordbøger. Grammatisk kommatering. Noter og litteratur jf. nedenstående eksempler.

Alle illustrationer afleveres digitalt og i høj opløsning egnet til tryk. Som hovedregel anvendes kun billeder i rimelig fotografisk kvalitet dvs. teknisk som med hensyn til motiv. For eksempel bør stærkt styrtende linjer rettes op inden indsendelse.

Fabrik&Bolig ønsker i stigende grad at lægge vægt på godt billedmateriale. Typisk vil der være et fotografi og en illustration per opslag.

Der kan i særlige tilfælde udarbejdes kort eller plan af Fabrik&Boligs grafiker. Kun efter aftale.

Der kan kun anvendes fotografier, illustrationer m.v. hvor forfatteren har indhentet rettighederne til publicering i Fabrik&Bolig.

Eksempler på noter:

  1. Se Hans. Chr. Johansen, Industriens vækst og vilkår 1870 – 1973, Odense: Odense Universitetsforlag 1988, s. 195 ff.
  2. , s. 166.
  3. Teknikumudvalget, indberetning om udvalgets virksomhed, Rigsarkivet, Statsministeriet, Teknikerkommissionen af 28/9 1956, ks 10, 39/1957.
  4. Chr. Johansen (1988) op. cit., s. 25.

 Litteratur angives på følgende måde:

Ole Hyldtoft, Københavns Industrialisering 1840-1914, Herning: Systime 1984

Ole Hyldtoft, Den teknologiske udvikling i Danmark, i Fl. Mikkelsen (red.), Produktion og arbejdskraft i Danmark gennem 200 år, København: Nyt fra samfundsvidenskaberne, 1990 s. 47-51.

Ole Hyldtoft, Med vandkraft, dampmaskine og gasmotor, Erhvervshistorisk årbog, 1987, Aarhus; Erhvervsarkivet 1987, s. 75-126.

  1. Bemærk kursiveringer og rækkefølge.

ORCID

Når artiklen er udkommet, skal du sørge for ORCIDS for dig og dine evt. medforfattere. Opret en liste med navn, position, institutionelt tilknytningsforhold, og land. En ORCIDregistrering bør som minimum indeholde forfatterens navn og tilknytning. https://orcid.org/

https://orcid.org/

Digital Object Identifier, DOI

Det kongelige Bibliotek sørger for at sætte DOI på, når artiklerne ligger som metadata. Det sikrer mulighed for krydsreferencer og verificerer artikel og forfatter.

Tilkendegivelse

Som forfatter tilkendegiver du ved aftale om at indlevere en artikel skriftligt per mail til redaktøren, at du overholder ovenstående forfattervejledning.

Deadline for aflevering af artikel er 30. marts.  Derefter følger en proces, hvor artiklerne gennemgår peer review. Efterfølgende justeres artiklerne efter nærmere aftale og afleveres. Der er to korrekturgange efter ombrydning.

Forfatterne modtager 10 eksemplarer af tidsskriftet ved udgivelse ultimo november.

Ved spørgsmål kontakt da den af redaktionen tildelte kontaktperson.