Peer reviewvejledning


Vejledning ved peer review/fagfællebedømmelse af artikler til Fabrik & Bolig

Artikler til Fabrik & Bolig kan variere i omfang efter aftale med redaktionen. Artiklerne følges normalt af en ansvarlig fra redaktionen, der står for de praktiske aspekter i form af kontakt mellem forfatter og fagfællebedømmer og for at gennemføre rettelser og efterfølgende korrekturgange.

Peer-review eller fagfællebedømmelse foretages altid af ph.d. eller dr.phil. eller person med tilsvarende kvalifikationer (anerkendt seniorforsker) og ikke af redaktionen selv. Artikler til tidsskriftet antages som videnskabelige artikler i fuldt annoteret form og skal leve op til de almene faglige krav til videnskabelige artikler. Desuden skal artikler rumme litteratur- og kildefortegnelse samt fyldigt engelsk abstract.

Fagfællebedømmelse udformes efter nedenstående retningslinjer og tilsendes den ansvarlige fra redaktionen. Der er tale om dobbeltblind peer-review, og eventuelt navn på peer-reviewer kommer ikke til forfatterens kendskab. Tilsvarende kender peer-reviewer ikke navn på forfatteren. Skulle der være tale om nær forbindelse eller eventuelt samarbejde mellem forfatter og peer-reviewer, der for peer-reviewer er indlysende efter læsning af den pågældende artikel, bør peer-revieweren afslå at gennemføre fagfællebedømmelsen.

 

  • Der forventes en bedømmelse på ca. 2 A4-sider. Hvis der er behov for mere plads til bedømmelsen aftales dette forinden med Fabrik & Boligs kontaktperson.
  • Der gives indledningsvis en kort beskrivelse af manuskriptet med dets vigtigste konklusioner og resultater. Væsentlige delresultater kan inddrages i det fornødne omfang.
  • Artiklen placeres i forhold til den eksisterende forskning og teoridannelse.
  • Hvilket kildemateriale er taget i anvendelse og hvordan er behandlingen af materialet.
  • En kortfattet vurdering af manuskriptets styrker og svagheder.
  • Artiklens læsevenlighed og sproglige kvaliteter. Dette punkt skal ikke indgå i selve bedømmelsen af manuskriptet, men artikler til fabrik & Bolig bør fremtræde læsevenlige og ikke forstyrret af upræcist eller på anden måde vanskelig sprogbrug. Bemærkningerne vil derfor indgå i det videre redaktionelle arbejde.
  • Afslutningsvis bedømmes manuskriptet med en af følgende betegnelser:

1.   Ubetinget kvalificeret.

2.   Betinget kvalificeret med mindre rettelser.

3.   Betinget kvalificeret med større rettelser.

4.   Afvises

  • Bedømmelsen ledsages af en kortfattet begrundelse. Ved bedømmelsen “betinget kvalificeret” angives tillige de ønskede rettelser og begrundelsen herfor.
  • Der ønskes ingen bemærkninger til korrekturen med mindre formuleringerne er direkte meningsforstyrrende, idet museets redaktion efterfølgende vil sørge for en grundig redigering og korrekturlæsning på manuskriptet.