Vedtægter for

Selskabet til bevaring af industrimiljøer


Oprindeligt vedtaget på den stiftende generalforsamling den 16. maj 1979

Revideret og vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. april 2022

§ 1

Selskabets navn er ”Selskabet til bevaring af industrimiljøer”

§ 2

Selskabets formål er at vække almen interesse for udforskning og dokumentation af industrialismens historie og for bevaring af industrialismens bygninger, anlæg, maskiner, boliger og miljøer. Dette bør ske ved afholdelse af fysiske som virtuelle foredrag, møder og ekskursioner gerne i samarbejde med bl.a. museer, trykt og digital udgivelse af skrifter eller anden form for formidling samt ved aktiv støtte i form af tilkendegivelser, økonomiske tilskud eller andre former for aktiviteter.

Den til hver tid siddende formand for Selskabet sidder samtidig i redaktionen for Selskabets årsskrift Fabrik&Bolig.

Selskabet repræsenterer Danmark i TICCIH1

                          § 3

Generalforsamlingen er Selskabets højeste myndighed. Den indkaldes med 14 dages skriftligt varsel. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i marts eller april måned med følgende dagsorden:

1.       Valg af dirigent og referent

2.       Beretning

3.       Regnskab

4.       Indkomne forslag

5.       Valg:   a. Formand

b. To bestyrelsesmedlemmer

c. To bestyrelsessuppleanter

d. To revisorer

e. En revisorsuppleant

6.       Fastsættelse af kontingent

7.       Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest en uge før generalforsamlingen. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen finder det fornødent, og skal indkaldes, når to bestyrelsesmedlemmer eller 50 medlemmer fremsætter skriftligt krav herom. Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed, idet der dog gælder særlige regler for forslag om vedtægtsændringer og opløsning af Selskabet jfr. § 6 og § 7.

                          § 4

Selskabet tegnes af formanden og kasseren og ledes af formanden og en bestyrelse på fire medlemmer. Valgperioden er to år, således at formanden og den ene halvdel af bestyrelsen vælges på et års ordinære generalforsamling, den anden halvdel af bestyrelsen på det følgende års generalforsamling. Bestyrelsen konstituerer sig selv efter hver generalforsamling med en formand, en næstformand, en kasserer og en sekretær.

                          § 5

Selskabets regnskabsår er kalenderåret.

                          § 6

Forslag til ændringer af Selskabets vedtægter skal fremgå af dagordenen for den generalforsamling, hvorpå de agtes behandlet. Vedtagelse af sådanne forslag kræver, at 2/3 af samtlige medlemmer stemmer for. Såfremt der på generalforsamlingen er flertal for forslaget, men der er færre end 2/3 af samtlige medlemmer til stede, skal forslaget forelægges på en ekstraordinær generalforsamling, hvis beslutning træffes med almindelig stemmeflertal.

                          § 7

Forslag til opløsning af Selskabet behandles på to til dette formål indkaldte generalforsamlinger, der skal afholdes med mindst 14 dages mellemrum. Den ene generalforsamling skal være ordinær. Vedtagelse kræver, at 2/3 af de fremmødte mellemmer stemmer for.

I tilfælde af Selskabets opløsning kan dets arkiv tilbydes fx Nationalmuseet eller kasseres, og dets midler og andre aktiver skal efter generalforsamlingsbeslutning stilles til rådighed for formål, der er i overensstemmelse med formålet i § 2.

 

1 TICCIH, The International Committee for Conservation of the Industrial Heritage.